Ei esinda huvigruppi
Avaldatud: 01.10.2007 15:23

Kaimo Käärmann
Seotud konsultatsioon: Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011

Riigikantselei
Teie e-kiri 03.09.07

Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007–2011
Eelnõu märkused


Eelnõu tekstis (lehekülg 7) on rõhutatud, et Eesti toetab täielikult avatud siseturu arendamist:
”Ennekõike peab Eesti oluliseks kiireid arenguid järgmistes valdkondades:
esiteks, siseturu jätkuv arendamine täielikult avatud turu suunas, mis võimaldab liikmesriikidel maksimaalselt kasutada liidusiseseid ressursse nii ettevõtetele kui ka kodanikele paremate konkurentsitingimuste loomiseks.”

Eesti Linnade Liit juhib tähelepanu sellele, et EL riigipead leppisid kokku 21.-22.juunil 2007 a. toimunud EL Ülemkogul peagi kokku kutsutava valitsustevahelise konverentsi töö aluse ja raamistiku, sealhulgus lepiti kokku, et siseturu täielik avamine üldise majandushuvi teenustele ei tule absoluutne ning aluslepingutele lisatakse protokoll üldhuviteenuste kohta (http://www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/ET/ec/94950.pdf lk 21 viide 12) :
“-riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste oluline roll ja laiaulatuslik diskretsiooniõigus üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisel, tellimisel ja korraldamisel nii palju kui võimalik vastavalt kasutajate vajadustele.”

Sellest tulenevalt teeb Eesti Linnade Liit ettepaneku sõnastada Eesti EL poliitika 2007-2011 eelnõus lk 7 3. lõik alljärgnevalt:
“Ennekõike peab Eesti oluliseks kiireid arenguid järgmistes valdkondades:
esiteks, siseturu jätkuv arendamine täielikult avatud turu suunas, mis võimaldab liikmesriikidel maksimaalselt kasutada liidusiseseid ressursse nii ettevõtetele kui ka kodanikele paremate konkurentsitingimuste loomiseks, samal ajal tunnistades riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste olulist rolli ja laiaulatuslikku diskretsiooniõigust üldist majandushuvi pakkuvate teenuste osutamisel, tellimisel ja korraldamisel nii palju kui võimalik vastavalt kasutajate vajadustele;”

Selgitus:
Täiendus on seotud sellega, et avaliku sektori teenuste pakkumise reguleerimine on EL-s arutlusel ning riiklike, piirkondlike ja kohalike asutuste laiaulatusliku diskretsiooniõiguse tunnustamine võimaldaks ka Eestis alati valida oludele sobiva parima lahenduse.


Lugupidamisega,


Jüri Võigemast
ELL tegevdirektor


Kaimo Käärmann 69 43 418
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta