Agu Laius Asutus: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL)
Avaldatud: 03.08.2007 14:46

Agu Laius
Seotud konsultatsioon: Eesti lõimumiskava 2008-2013

Integratsioonistrateegia dokumendi lk 7 on esitatud Eesti ühiskonna integratsiooni eesmärk ja peamine tulemus, mida saab samuti käsitleda eesmärgina. Programmi pealkirjast ja eesmärgist lähtuvalt peaks ühiskonna integratsiooni avama palju ulatuslikumalt ja tooma esile kõik võrdsete võimaluste alla mahtuvad probleemid ja nende lahendusteed. Vastasel juhul ja mingile konkreetsele teemale või tunnusele (rahvustunnus) keskenduda soovides oleks vastavalt vaja sõnastada ka progrrammi pealkiri ja eesmärk. Selgelt on vaja fikseerida ka sihtgrupid, kellele programm on suunatud. Üksnes siis, kui täpselt on fikseeritud probleem ja eesmärk ning sihtgrupid, on võimalik edasi liikuda ka programmis kavandatavate tegevustega. Hetkel ei ole eesmärk ja peamine tulemus programmis omavahel korrelatsioonis. Küsimus ka selles, milliste seaduste alusel on määratletud mõiste "kodakondsusetus", kuna seda kasutatakse juba eesmärgiseades. Sotsiaal-majanduslikus integratsioonis on samuti esile tõstetud probleem rahvustunnuse alusel, kuigi sama probleem on täheldatav ka mitmete teiste tunnuste alusel: regionaalne, hariduslik, puudelisus, ealine jmt. Õiguslik-poliitilise integratsiooni all vihjatakse, et Eestis puudub õiguslik keskkond, mis looks kõigile võrdsed võimalused osalemaks ühiskonnaelus. Sihtgrupina käsitletakse ka uusimmigrante. Kõigile peetakse vajalikuks ühtset õiguslikku staatust läbi naturalisatsiooni, jättes kõrvale, kas inimene ise seda soovib või mitte. Jääb arusaamatuks, millega see on põhjendatud. Jäävad selgusetuks õigusliku keskkonna probleemid, mis vajavad muutmist. Kui integratsiooniprogrammi koostajad annavad neis asjus piisavad selgitused, siis on võimalik programmi aruteluga ja sinna ettepanekute tegemisega edasi minna. Praegu tundub programm olevat väljaspool Eesti õiguslikku ja ühiskondlikku ruumi ning sellisena jääbki vaid deklaratiivsete mõtete kogumiks.
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta