Laupäev, 18. september 2021
ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed
 
Osalusveebi konsultatsioonide veebilehel saad avaldada arvamust töös olevate eelnõude suhtes.
Ministeeriumid esitavad eelnõud avalikuks aruteluks. Osalusveebi haldab Riigikantselei,
info@osale.ee
Avaleht > Konsultatsioonid 
Kodanikuühiskonna sihtkapital
Konsulteerija Siseministeerium
kestvus: 02.07 2007 kuni 09.09 2007

Agu Laius
e-mail: agu@ngo.ee
telefon 5082997
Skype: -

Abi Abi
Prindi Prindi
Saada sõbrale Saada sõbrale
Kutsume vabaühendusi ja teisi asjahuvilisi kaasa rääkima Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsiooni koostamises. Sihtkapitali loomise eesmärk on tugevdada kodanikuühiskonda ja –ühendusi Eestis. Suvel 2007 toimub arutelu kontseptsiooni koostamiseks, mis peab määratlema, mida ja kuidas loodav sihtkapital toetama hakkab. Vastavalt lepingule Siseministeeriumiga koostab kontseptsiooni ja korraldab kaasamist Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit (EMSL), kus projekti juhib Agu Laius.

 

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kontseptsioon on kooskõlastatud EKAK-i valitsuskomisjonis.

Esmaspäeval, 8. oktoobril toimus EKAK-i komisjoni koosolek, kus  eelmisel koosolekul tehtud ettepanekute ja kompromisside alusel täiendatud KÜSK kontseptsioon kiideti heak ja lähetatakse ministeeriumite vahelisele täiendavale kooskõlastusringile. Seejärel arutatakse kontseptsiooni valitsuse kabinetinõupidamisel, misjärel positiivse protokollilise otsuse korral käivitub KÜSK asutamise dokumentide koostamine ja KÜSK asutamine 2008.a. jaanuaris.

KÜSK kontseptsioonis on võrreldes septemris EMSL poolt siseministeeriumile üle antud versiooniga põhiliselt järgmised muutused:

1. Kõik teoreetilised lühenduste rahastamist käsitlevad lõigud on Eelistatava variandi peatükist viidud eelmistesse peatükkidesse sobivatesse kohtadesse. Nii on eelistatav variant hästi kontsentreeritud ja ülevaatlik ning arusaadav.

2. Fookused vähenesid arutelude käigus kolmelt kahele, kusjuures senine kolmas (piirkondlik fookus) sisaldub esimeses eraldi programmina ja sisuliselt ei muutunud midagi.

3. Eraldi on välja toodud Sihtrühma alateema näitamaks selgemalt, kes saavad taotlusi esitada.

4. Palju vaidlusi oli TMS prgr 11 alusel ühenduste valitsuse nimekirjast lähtuvalt. See nimekiri on hetkel puhastamata ja ei ole võimalik võtta aluseks toetuse taotlemisel ja eraldamisel.  Nii jäi kontseptsioonis alles TMS prgr 11 olev mõte ja kriteeriumid, kuid enam ei ole üldse välja loetav otseseos Valitsuse nimekirjaga. Probleemiks ka see, et seda nimekirja ei olda valmis sobivate MTÜ-dega täiendama.   Lisaks on kontseptsioonis antud võimalus ka KÜSK nõukogu poolt tehtavateks põhjendatud eranditeks (nt EÜL).

5. Nagu kaasamisüritustel arutasime võimaliku kompromissi üle KÜSK juriidiline staatuse osas, nii ka vajalikuks osutus.  Nüüd seisab kontseptsioonis, et KÜSK asutatakse iseseisva juriidilise isikuna sihtasutusena.

6. Lisatud sai paljude ettepanekute alusel fookuste, piirkondliku programmi miinimummahud ja halduskulude maksimummaht.

7. KÜSK Nõukogu liikmete arv on vähenenud seniselt 9-11-lt 7 - 9-le. Kehtima jääb kodanikuühenduste esindajate arvuline ülekaal. Väiksemaarvulisem nõukogu võib tõesti olla töövõimelisem, nagu arutelude käigus esile toodi.

8. Juurde kirjutasin KÜSK arendamise peatüki (senine visiooniplokk), mis sai pisut enam lahti kirjutatud. Paraku paljud KÜSK arendamise võimalused vajavad eelnevalt poliitilist kokkulepet ning üldine ühenduste rahastamise korrastamise kontseptsioon peab valmima alles 2008.a. lõpuks. Selline suur määramatus ei võimalda KÜSK arendamise osas väga selget perspektiivi välja töötada.

9. Arvestades, et KÜSK töö on seotud EL 2007 - 2013 programperioodi Inimressursi arengukava suurema haldusvõimekuse prioriteedi ühe tegevusuunaga, avasin mitmes kohas KÜSK suhte ESF Suurema haldussuutlikkuse prioriteetse suunaga, et ka nende vahel oleks hoitud ära dubleerimine. Kahjuks on ka need mõlemad rahastamisintrumendid korraga ettevalmsitamise käigus ning ei ole võimalik päris üks-ühest lahendsut anda. Konkreetsus nende kahe rahastamisinstrumendi vahel tekib seeläbi, et nende mõlema ettevalmsitamisega tegeleb regionaalminister.

KÜSK kontseptsiooni EKAK-i komisjonis heaks kiidetud kujul saab lugeda all lisatud failina ja aadressil http://www.ngo.ee/sihtkapital

Tänan kõiki kes osalesid töögrupis ja konsulteerisid mind kontseptsiooni koostamise käigus!
Tänan ühendusi aktiivse osalemise eest kaasamisprotsessi ajal. Teie panus andis hea aluse kontseptsiooni koostamiseks.
KÜSK asutamise töö põhiraskus kandub nüüd üle regionaalministri büroosse, kuid kindlasti saame ka jätkuvalt panustada kaasamise kaudu.

Agu Laius
KÜSK kontseptsiooni koostamise projektijuht


Senise KÜSK kontseptsiooni kaasamis- ja koostamisprotsessi  kulg

EMSL esitas 4. septembril 2007 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsiooni koos kaasamisprotsessi kokkuvõttega siseministeeriumile.

Kontseptsioon ja kaasamisprotsessi kokkuvõte on lisatud failidena tutvumiseks (vt allpool)

 

Kodanikuühiskonna tugevdamiseks loodav sihtkapital, mida valitsus rahastab koalitsioonileppe kohaselt 20 miljoni krooniga aastas, aitab lahendada Eesti vabaühenduste tegevuse rahastamise probleeme, mis praegu takistavad ühendusi oma rolli ühiskonnas suurema kasuga täita.

 

Kontseptsioon näeb ette toetusi ühendustele kolmel eesmärgil: esiteks pikaajaliste tegevustoetustena organisatsiooni arendamiseks ja professionaalsuse suurendamiseks; teiseks programmide läbiviimisena, mis parandavad ühenduste tegevuskeskkonda; ning kolmandaks projektitoetustena kohalikul või piirkondlikul tasandil kodanikuaktiivsuse suurendamiseks.

 

Lisaks sisaldab kontseptsioon ühenduste rahastamise olukorra ülevaadet, võimalike alternatiivide tutvustust, samuti eelistusi sihtkapitali juriidilise vormi ja juhtimise osas.

 

Kontseptsiooni tutvustatakse avalikult ka EMSLi suvekoolis "Kaasamise akadeemia" Viinistul sel reedel ja laupäeval, 7.-8. septembril. Kontseptsiooni täistekst on saadaval ka  www.ngo.ee/sihtkapital.


Alates juunist toimunud kaasamiskohtumistel, -üritustel ja Interneti-konsultatsioonil saadud ootustele ja ettepanekutele, samuti ekspertide seisukhtadele ja teiste riikide kogemustele tuginedes on valmis saanud KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITALI KONTSEPTSIOONI SISEMINSITEERIUMILE ESITATUD VERSIOON (vt all faili).

 

Kontseptsiooni tööversioon on esitatud avalikuks aruteluks (vt faili all)

Selle kohta on oodatud kõik kommentaarid, ettepanekud ja küsimused. Eelkõige palume lugedes keskenduda järgnevale:
1) Sisu: kuivõrd adekvaatne on teie hinnangul olukorra ja lahendusalternatiivide analüüs ning väljapakutud lahendus?
2) Vormistus: millised kohad kontseptsioonis on teie hinnangul segased või halvasti sõnastatud, vajaksid täiendamist või täpsustamist, ümberpaigutamist vms

Et lühikese aja jooksul toimuv töö oleks võimalikult efektiivne, ootame kommentaare ja ettepanekuid tagasiside vormis hiljemalt 29. augustil aadressile agu@ngo.ee

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) loomist on vabaühendused taotlenud 2001. aastast. See oli ka üks 2007. aasta parlamendivalimiste eel koostatud Vabaühenduste manifesti ettepanekutest. Aprillis ametisse asunud valitsusliidu programm näeb ette sihtkapitali loomise 2008. aasta algusest aastamahuga 20 miljonit krooni.

Kontseptsiooni koostamise lähtekohad

1) KÜSKi eesmärk on kodanikuühiskonna ja -ühenduste tugevdamine, mis omakorda tugevdab demokraatiat Eestis ja kindlustab seega Eesti riigi püsimist;

2) Tagamaks arengut, ei tohi KÜSK saada asenduseks seni toimivatele rahastamisskeemidele (nagu näiteks ministeeriumide, struktuurifondide vms kaudu korraldatav projekti- või baasrahastamine; valdkondlik rahastamine jne);

3) Arvestades, et vähemalt 2008. aastal on KÜSKi mahuks 20 miljonit krooni, tuleb selle tegevused hästi fookustada, vältimaks ressursi killustamist (sh. ajalist killustamist ehk eelistada tuleks pikemaajalisi toetuseid), mis ei võimalda saavutada ühiskondlikku muutust;

Seega on meie esimeseks eesmärgiks tuvastada olulised “augud” praeguses kodanikuühiskonna arengut toetavas rahastamises, mille parandamisega oleks võimalik saavutada suurim arenguhüpe ja ühiskondlik kasu.

Esimeseks kaasamisvooruks on EMSL välja töötanud esialgse alternatiivide analüüsi sihtkapitali rahastamisvaldkondade ja juriidilise vormi kohta. Kuni 9. augustini kogume vastuseid neljale küsimusele. Sel moel laekuvat tagasisidet kasutame kontseptsiooni mustandi koostamiseks, mille esitame kommenteerimiseks 13. augustil.

Palume tutvuda kontseptsiooni töötekstiga ja taustamaterjalidega "Failide" all ning EMSLi koduleheküljel www.ngo.ee/sihtkapital ning vastata küsimustele alajaotuses “Küsimustik”

Kontseptsiooni koostamise ajakava on järgmine:

28.06 arutelufoorum Tallinna Ülikoolis (Uus-Sadama 5, aud. U-225)
29.06-02.07 materjalide täiendamine vastavalt arutelufoorumil tehtud ettepanekutele
02.07-09.08 kirjalike täiendusettepanekute kogumine Interneti vahendusel (www.osale.ee), kohtumised organisatsioonidega
02.08 arutelufoorum Tartus
09.-13.08 kontseptsiooni täiendamine vastavalt laekunud ettepanekutele, tagasiside andmine ettepanekute esitajatele
13.08 kontseptsiooni esitamine EKAKi ühiskomisjonile
13.-29.08 II kaasamisvoor Interneti vahendusel, kontseptsiooni arutamine Riigikogu kodanikualgatuse toetusrühma ja fraktsioonidega
29.08-03.09 kontseptsiooni puhtandi koostamine lähtudes laekunud ettepanekutest, tagasiside andmine ettepanekute esitajatele 
04.09 EKAKi ühiskomisjoni istung kontseptsiooni arutamiseks 
07.-08.09 puhtandi tutvustamine EMSLi suvekoolis Viinistul (www.ngo.ee/suvekool)

 
Lisatud failid: Abiinfo
Konsultatsioonile on lisatud järgnevad failid taust- või lisainformatsiooni saamiseks.
Arvamisavaldused:
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali konsultatsioonis on võimalik vastata Agu Laiuse koostatud küsimustikule. Juhin tähelepanu, et küsimustik ja sellele antud vastused on nähtavad ainult osalemisveebi registreeritud ja sisseloginud kasutajatele.
Detailne vaade Detailne vaade
07.08.2007 | 13:35 | Tuulike Mänd
Tere, Agu! KÜSK-i ülesehituse alternatiive on üsna hästi analüüsitud. Huvitav ja arendav oli neid lugeda. Kõigest on näha, et olete teinud oma tööd põhjalikult ja hingega. Aga miks olete jäänud ainult analüüside juurde? Analüüs ilma sünteesita on ainult pool muna. Mina nimelt loeksin hea meelega ka kolme erienvat sünteesi ehk kolme erinevat KÜSK-i põhikirja. Üks põhikkiri võiks olla näiteks sotsiaaldemokraatide käekirjaga kirjutatud, teine liberaalidele meelepärane KÜSK, kolmas näiteks konservatiividele sobivam. Neljas võiks olla paremäämuslaste oma. :-)) Tõsi - KÜSKI analüüsides hoiatatakse korduvalt poliitilise kallutatuse, politiseerituse, poliitiliste tõmbetuulte ja äraostetavuse jms eest. Need ohud on olemas tõesti. KÜSK võib mõne üksiku partei vankri ette sattuda. Aga just sellepärast tulebki KÜSK-i puhul ka POLIITILISED ASPEKTID pühjalkult läbi mängida. Me ju teame, et KÜSK on poliitiline otsus, mis lähtub mingist poliitilisest platvormist. On kasulik see paltorm väga selelt välja maaalida. Seepärast oleks hea teha puust ja punasena ette, missugusena erinevad parteid endale ideaalse KÜSK-i ette kujutavad. Kolme-nelja põhikirja võrreldes näeksime ALTERNATIIVE. Meil tekiks võimalus teha täie teadmise juures SUUR VALIK, suur otsus. Me ei piirduks oma pisikeste heade mõttekste väljapakkumisega. Ma ei mõtle seda, et lõpuks tuleks kehtestada tõupuhas sotside, liberite või konservatiivide KÜSK. Kaugel sellest! Koostada võib ka sellise KÜSK-i, kus on igalt maailmavaatelt võetud midagi sellist, mis meile sobib. Kui meile sobiv segu töötab, siis on ju kõik hästi. Maailmavaateline puhtus ei tohiks olla eesmärk. Mõte on selles, et alternatiivsed põhikirjad näitaks meile väga piltlikult, et KÜSK on poliitilinee otsus. Puust ja punased sünteesid ärataksid otsustajate poliitilise teadlikkuse. Tervitades Raivo Juurak Eesti Haridusfoorumi diskussioonilisti moderaator P. S. Olen osalusveebis alles esimest korda, seepärast palun vabandust, kui lahtisest uksest sisse murdsin. :-)) Seesama
Detailne vaade Detailne vaade
08.08.2007 | 01:53 | Raivo Juurak
Tere olen Angela Olt MTÜ Jeeriko juhatuse esimees, kuna minu registreerimine osalusveebis ei õnnestunud kirjutan oma ettepaneku teie meilile,vabandades Angela Olt. Et tugevdada Eesti kodanikuühiskonda ja vabaühendusi teen MTÜ Jeeriko ja Tapa AIDSi Ennetus- ja Narkonõustamiskeskuse poolt ettepaneku, et rahastamisel pöörataks suuremat rõhku just edasijõudnud MTÜ-dele, kes tegelevad juba töös olevate ja jätkusuutlike projektidega. ning unustada ei tohiks ka MTÜ-sid, kes tegelevad rahva tervise projektidega nagu näiteks aidsi ennetus ja narkomaania. Selles valdkonnas tahaksin rõhutada just ennetustöö olulisust, mis on meie tuleviku üheks prioriteediks. Ennetustöö seisneb eelkõige just teavitustöö tegemises ning seetõttu on oluline toetada ka MTÜ-sid, kes loovad projekte erinevate tugivõrgustike loomiseks nagu näiteks vabatahtlike koolitamine toimetulekuraskustega perede toetamiseks ning ka sõltuvusprobleemidega inimeste toetamiseks, et aidata neil luua terve ja tugev perekond, mis loob aga omakorda aluse tervele ühiskonnale. Kaasamisveebi sisestanud Agu Laius
Detailne vaade Detailne vaade
08.08.2007 | 14:40 | Agu Laius
Raivo Juuraku kommentaari selgituseks. Esmalt aitäh Raivole tunnustavate sõnade eest alternatiivide analüüside kohta.! See annab kindlustunnet, et liigume õigel teel. Kui vaadata lähtematerjalide juures esitatud ajakava, siis on näha, et süntees KÜSK kontseptsiooni tekstina tuleb samuti siin kaasamisveebis avalikule arutelule alates 13.08. Hetkel küll lisan, et tekst on arvamusavaldusteks kaasamisveebis 14.08 hommikul, kuna töögrupp on koos eelmisel õhtul.. Miks enne analüüs ja alles siis süntees? Ikka seepärast, et kaasata huvitatuid sihtkapitali asutamisele selle esimesest hetkest alates ja saada teada ühenduste ja avalikkuse seisukohad KÜSK eesmärkide, fookuste, juriidilise staatuse ja juhtimismudeli kohta. Kui neis asjus on selgunud ühenduste eelistused, saab selle alusel koostada ühist mõistmist pälvinud sünteesi. Ühendustele suunatud rahastusallikad saavad olla kas demokraatlikult toimivad (demokraatlik juhtimis- ja otsustusprotsess, läbipaistvus, eesmärgist tulenev tegevus, selged ja kõigile ühesugused raha eraldamise kriteeriumid ja reeglid, kontrollimehhanism jmt) või ebademokraatlikud, kus keegi soovib oma erihuvi domineerima panna. Ma ei usu, et Eesti erakonnad on ebademokraatlikud ja soovivad kodanikuühiskonna sihtkapitali oma mõju alla kallutada. Seetõttu puudub ka igasugune vajadus Sinu pakutud variantide järele. Küll aga on vaja koostatava kontseptsiooni käigus selliseid (ja mitte ainult erakondadest lähtuvaid) ohtusid arvesse võtta ja välistada sihtkapitali asutamisdokumentide kaudu. Ja täpsustuseks ka seda, et praegu käimasoleva kaasamisprotsessi tulemusel ei koostata mitte KÜSK põhikirja, vaid KÜSKI asutamise kontseptsiooni (põhimõtete kogum), mis saab olema aluseks KÜSK asutamisel (seadus, valitsuse määrus, põhimäärus, KÜSK sisereeglid). Ja nagu öeldud - seda sünteesi - kontseptsiooni saab lugeda alates 14.08 ja selle kohta ka arvamusi avaldada.
Detailne vaade Detailne vaade
08.08.2007 | 19:50 | Agu Laius
KÜSK rahajagajad ei hakka valdkondlikeks otsustajateks. Nõus. Pole vaja kopeerida erinevaid fonde, mis loodetavasti tegutsemist jätkavad ja edaspidigi vähemalt samas mahus MTÜ-sid toetavad - heade projektide eeldusel. Kuid analoogselt Kultuurkapitaliga võiks KÜSK toetada ja premeerida väljapaistvate, staazhikate MTÜ-de liidrite õpinguid, lähetusi jms. mis on seotud avaliku haldusega. Samuti on MTÜ-del tihti väga raske leida sobivaid ruume, kuna kinnisvara soetamiseks reeglina fondid raha ei eralda. KÜSk võiks olla selle probleemi lahendusvõtmeks.
Detailne vaade Detailne vaade
14.08.2007 | 17:56 | Sirje Rist

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale