Sisestatud: 25.03.2019
Annika Hüvanen
Vabatahtlikult indiviidi poolt jäätmete äraviimise võimaldamine korraldatud jäätmeveo kõrval
Teen ettepaneku, et jäätmeseadusesse tehtaks muudatus, mille kohaselt antaks erandkorras kohustuslikust jäätmeveost vabastus ka sellistele inimestele, kes soovivad ise oma jäätmed jäätmekogumispunkti ära viia. Kui probleemkohaks peaks osutuma sellise vabatahtliku jäätmete äraviimise kontrollitavus, siis pakun välja, et selline kodanik, olles sundkorras liitunud kohustusliku korraldatud jäätmeveoga, esitab iga aasta jaanuaris KOV-ile tšekid möödunud aastal jäätmejaama ära antud segaolmejäätmete eest ning prügiveofirmalt küsitud väljavõtet, kus on näha tühiveod.Põhjus, miks ma sellise ettepaneku teen, on see, et meie pere on juba viimased 15 aastat ise oma majapidamises tekkinud jäätmed sorteerinud, kokku kogunud ja Tartu jäätmejaama viinud. Elame hajaasustusega maakohas ning Tartu jäätmejääm jääb otse abikaasa igapäevase marsruudi äärde teel kodust tööle. See on meie pere teadlik ja vabatahtlik valik, nii nagu mõni inimene otsustab näiteks taimetoitlaseks hakata või mõni inimene meelega ei võta kasutusele nutitelefoni. Me soovime käidelda oma pürgi vastutustundlikult ning ei eelda, et keegi tuleb ja viib selle ära meie eest. Soovime samas vaimus ka kasvatada oma lapsi, andes neile oma tegudega eeskuju. Paraku oleme sattunud aga konflikti korraldatud jäätmeveoga, mis on kohustuslik. Seega, hoolimata sellest, et täidame jäätmeseaduse eesmärki, milleks on jäätmetest tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimine, looduskeskkonna säästmine ja ressursside taaskasutuse soodustamine, ning täidame oma kohust, milleks on jäätmete äraveo korraldamine, oleme KOVi ettekirjutusel kohustatud sundkorras sõlmima prügifirmaga jäätveveolepingu, mille järele reaalselt mingit vajadust ei ole. Absurdsel kombel peame prügifirmale maksma tühivedude eest, et mitte saada trahvi selle eest, et meil ei ole sõlmitud jäätmeveolepingut prügifirmaga, kuigi viime ise oma jäätmed jäätmejaama ära.Leian, et sellise paranduse tegemine jäätmeseadusesse on põhjendatud, kuna järjest enam keskkonnateadlikke inimesi asub elama linnast välja hajaasustusega maakohtadesse ning usun, et ma pole ainus entusiast selles valdkonnas.
Märksõnad: jäätmevedu
Kategooria: Jäätmed

Kommentaarid:


Vastus:

Anni Katkosild

Sisestatud: 19. juuli 2019
Sisestan Keskonnaministeeriumi vastuse: Täname teid ettepaneku eest jäätmeseaduse muudatuseks. Varasemalt oli jäätmeseaduses ette nähtud võimalus, et valla- või linnavalitsus võib erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. Sellise erandi võimaldamine tõi kaasa olukorra, kus korraldatud jäätmeveost vabastusi anti väga kergekäeliselt (sagedased olid vabastused algsest jäätmevaldajate nimekirjast 20–40% ulatuses). Suure vabastatute arvu tõttu puudus omavalitsustel sageli võimekus kontrollida, mis jäätmetest edasi sai ning see soodustas omakorda ebaseaduslikku jäätmete käitlemist (põletamine, metsa alla viimine jms). Samuti tekitas selline olukord probleeme korraldatud jäätmeveo teenust osutavale vedajale, kuna algne jäätmeveo hind oli kujundatud teatud klientuuri jäätmemahtu arvestades, mistõttu ei olnud suure hulga jäätmevaldajate vabastamisest tingituna võimalik enam teenust algse hinnaga pakkuda. Eelpool välja toodud probleemide tõttu muudeti jäätmeseadust ning 2010. aasta juulikuus jõustus jäätmeseaduse redaktsioon, millega kaotati selline korraldatud jäätmeveost vabastamise alus. Meil on hea meel, et on keskkonnateadlikke inimesi, kes on valmis käitlema oma jäätmeid nii nagu jäätmeseadus ette näeb. Samas on paraku jäätmeid liigiti koguvaid inimesi siiski veel liiga vähe, mistõttu on suur tõenäosus, et varem kehtinud korra taastamisel tekivad taas eespool kirjeldatud probleemid. Seetõttu ei pea me otstarbekaks hetkel teie poolt soovitud erandi kehtestamist jäätmeseaduses. Teie poolt välja pakutud võimalik kontrollimehhanism tähendab täiendavat töökoormust kohaliku omavalituse üksustele, mistõttu tuleb seda ettepanekut lähemalt analüüsida koos kohaliku omavalitsuse üksuse esindajatega. Oleme valmis teie esitatud ettepanekut neile tutvustama järgmiste jäätmeseaduse muutmise arutelude raames.

Osalusveebi haldab Riigikantselei

info@osale.ee