Reede, 21. jaanuar 2022
  ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed Seadused
 
Avaleht > Vaata ideed
Kodaniku eneseesitlusveeb portaalis eesti.ee või sellega seotult
Jaanus Nurmoja
Sisestatud: 16. juuni 2008
Arhiveeritud
Bookmark and Share
Prindi
Saada kutse
  Vaata ideed   Hääletustulemused   Vaata vastuseid   Kommentaarid ()  

Antud idee osaleb osalusveebi alajaotuses KONSULTATSIOONID välja kuulutatud ideekonkursil avalike e-teenuste paremaks muutmiseks. Viide ANNA OMA IDEE juhatas alajaotusesse IDEED, järelikult oodatakse ideid eelkõige siia. Parema jälgitavuse huvides aga lisan sama teksti ka kommentaarina nimetatud üleskutse juurde.

Ideekonkurss Lihtne Elu - aita avalikke teenuseid mugavamaks teha

Vajadus eneseesitluseks

Iga kodanik peab ennast kusagil esitlema juba alates hetkest, kui ta alustab kooliteed, rääkimata siis juba oma täiskasvanuelust. Samas sõltub see tema enda äranägemisest, kui suurele inimesteringile ta ennast esitleb, millega ja millisel määral.

Kõige enam on hetkel selleks võimalusi pakkunud veebikeskkond Orkut. Kusjuures mitte ainult esitlemiseks, vaid ka tõsiseks koostööks inimeste vahel (näiteks vähemalt üks Vikerraadio saatejuht on seal tekitanud foorumi, kus kõik kasutajad saavad talle anda saateks vajalikku infot ning omavahel antud teemal mõtteid vahetada). Ent tegemist on siiski eelkõige suhtlusportaaliga, milles olevat infot ei saa nimetada ametlikuks.

Küll aga peaks olema ametlik staatus kodanikuportaalis oleval eneseesitlusveebil ja sellel informatsioonil, mille kodanik selle kaudu avaldab. Üks asi, mille võiks (ehkki ei pea tingimata) kasvõi mingis osas Orkutist üle võtta, on sinu profiili vaadanud isiku tuvastamine.

PÕHIKOMPONENDID - KODANIKU AMETLIK CV JA DOKUMENDIHOIDLA

KODANIKU AMETLIK CV

Portaali igal juhul, avalikuks soovitud määral

Portaali oleks kindlasti vaja kodaniku ametliku CV vormi. NB! Mitte kohta, kuhu ta saaks CV-d sisaldava FAILI riputada, vaid infovälju, mille kodanik peaks täitma ja vajadusel muutma/uuendama, mis osaliselt võib uueneda automaatselt ning mille sisust kuvatakse teistele seda, mida omanik vajalikuks peab ja kellele vajalikuks peab.

Võimalikult laiemalt kasutatav standard

Kindlasti peaks see vastama Euroopa Liidu standarditele (samad infoväljad), olema vajadusel esitatav samasugusel välisel kujul, nagu nõutakse Euroopa Liidu institutsioonides, trükitav välja erineva väljatrükivälimusega, laetav samamoodi alla digidoc failis jne. Põhiandmed kodaniku kohta võetaks CV-sse juba olemasolevatest riiklikest andmekogudest (ristkasutus; näiteks pilt Kodakondsus- ja Migratsiooniameti süsteemist). Veel parem, kui kodanik saaks andmete muutmiseks kasutada ka oma CV vormi.

Vabalt loodavad väljad ja väljamallid lisainfo jaoks

Kodanik võib tahta oma CV vormi lisada infot, mida temalt ametliku CV jaoks ei nõuta, kuid mida ta ise peab vajalikuks. Abiks oleksid mõned valmis väljamallid, kuid ta saaks ka täiesti iseseisvalt oma välju luua. Neid lisainfovälju saaks ta kasutada näiteks ühes või teises eriprofiilis (vt alajaotust eriprofiil) või vastavalt soovile jagada teistes serverites asuvatele veebilehtedele, samuti omal valikul ja ulatuses teistele kodanikele asjakohaste sissekannete tegemiseks (nt iseloomustused, eksperthinnangud oma tegevusele).

Kuna osade kodanike elu ja tegevuse vastu võib olla avalikku huvi, siis peaks igaühel olla võimalus kasutada nn. entsüklopeedia-malli, mida ta saaks vajaduse korral ja soovitud viisil avalikustada või avalikustamisest loobuda. Kujutan seda ette entsüklopeedilise artikli poolautomaattekstina, mis on standardse ülesehitusega, koosneb standardlausetest ning mille sisu tekib vaikimisi vastavalt CV-sse ja muudesse väljadesse sisestatud infole. Kodanik võib teksti vajadusel korrigeerida.

Lisaväljade hulgas võiks soovi korral olla ka dokumendi sisestamise vorm. CV vormi kaudu sisestatud dokument läheks siis dokumendihoidlasse ning selle metaandmetes tekiks automaatselt seos CV-ga ja kindla väljaga CV-st.

Vandetõlkide funktsioon portaali juurde

Kodanik peaks saama vajadusel kasutada tõlketeenust oma CV tõlkimiseks inglise ja prantsuse keelde. Iseküsimus, kas tasuta teenusena või riigilõivu eest. Valida saaks kas täisteenuse või osalise teenuse vahel. Täisteenus oleks täielik tõlge, osaline teenus aga kodaniku enda tõlke korrektuur. Kummagi teenusega kaasneks tõlke uuendamine andmete uuendamisel. Osaliselt toimuks see automaatselt, kuna näiteks numbrid, pärisnimed jne ei vaja tõlget.

Andmevahetus CV-portaalidega

Personaliotsingukeskkondade infosüsteemidele tuleks teha kohustuslikuks andmeside võimaldamine kodanikuportaaliga, st et muutuks võimalikuks kodaniku ametliku CV andmete (vastavate väljade) automaatne kajastamine ka näiteks cv.ee ja cvkeskus.ee infosüsteemides juhul, kui ta on nende kasutaja. Juhul, kui need keskkonnad küsivad kasutajatelt ka sellist lisainfot, mille kohta kodanikuportaalis infovälju pole, siis peab kodanik saama need luua ka oma ametliku CV keskkonnas kodanikuportaalis. Tema kasutajana näeb mõne sümboli abil ühtlasi, milline portaal neid andmeid näitab (vastava välja juures vastava portaali logo).

Andmevahetus muude infosüsteemidega

Oma ametlikku CV-d valdaval kodanikul peaks olema võimalik lisaks info avalikustamisele oma äranägemise järgi ka seda "jagada" nii, et jagatav info võiks kajastuda ka teises serveris paikneval veebilehel ning võimalusel ka vastupidi. Niisugused veebilehed oleksid näiteks

1) kodaniku enda veebileht teises serveris

2) mõne juriidillise isiku veebileht, mis peaks eelduste kohaselt sisaldama rohkem või vähem andmeid sellega seotud isikute kohta (näide: ametiasutuste veebilehed, mis sisaldavad ametnike CV-sid)

3) võimalikud entsüklopeedialaadsed veebikeskkonnad, näiteks sellised, mille võivad luua kohalikud omavalitsused oma väljapaistvamate kodanike kohta

DOKUMENDIHOIDLA

Praegu eksisteerib kaks dokumendihoidlat eraldi kohtades - www.eesti.ee ja digidoc.sk.ee . Neid on lubatud edaspidi ühendada, nii et sisesta kummast keskkonnast tahes, nähtavad on nad kummaski. Ent dokumendihoidla vajab täiustamist.

Dokumendihoidla roll

1) asutustele ja firmadele edastatud ning neilt saadud dokumentide, samuti dokumentidega seotud toimingute talletamine ja süstematiseerimine

2) virtuaalne notar - kodanik saab tõestada enda seotust kindlal ajahetkel ühe või teise dokumendi või ka intellektuaalse omandiga (kunsti-, kirjandus- või muusikateosega), mille ta on hoidlasse sisestanud (digiallkirjaga seotud ajatempel tõendab, et see materjal oli just sel kuupäeval ja kellaajal kodaniku valduses ja just sellises seisu ning et kodanik just sel ajal ka deklareeris oma autorsust).

Dokumentide jagunemine ja filtreeritavus

Kodaniku dokumendihoidlas peaksid dokumendid jagunema

- liigiti (sealhulgas üksik- ja raamdokumentideks, st. mitut dokumenti hõlmavateks)

- suuna järgi (sissetulev, väljaminev, sisemine)

- oleku järgi (valmis, pooleliolev)

- valdkonniti

- seoste järgi (teiste dokumentidega, CV-ga, eriprofiiliga)

- adressaadi ja edastaja järgi

- dokumendivormi järgi (ametlik või kodaniku enda loodud)

- toimingute järgi

- muude võimalike, sh kodaniku enda loodud kriteeriumide järgi

ning olema filtreeritavad samade kriteeriumide, samuti otsisõna järgi (otsing peab hõlmama ka sisu).

Filtreeritavus ja seostatavus võimaldaks kuvada ühtesid või teisi dokumente eraldi ka teistes esitlusveebi osades.

Edastajatest ja adressaatidest peaks tekkima kodanikule automaatne kontaktandmete kogu.

Alamregistri loomise võimalus

Dokumendihoidlasse peaks olema võimalik luua ka alamregistreid vastavalt kodaniku vajadusele (näiteks oma isikliku vara registri koostamiseks).

Dokument

Seni käsitletakse dokumendina terviklikku faili, mis on sisestatud veebikeskkonda. Sisu asub digiallkirjast eraldi (allkiri on nähtud, siis avad dokumendi, mis pole just väga kasutajasõbralik). Ka dokumendivormid on tihtilugu doc või rtf failid. Tulevik peaks aga kuuluma veebivormidele ning dokument peaks endast kujutama andmebaasikirjete kogumit ehk päringutulemust, mida on võimalik alla laadida ka mõnes failivormingus ja millest võib vajadusel genereerida automaatkoopia näiteks pdf kujul; digiallkiri aga oleks nähtav sealsamas, kus on ka dokumendi sisu ning dokument oleks samuti otsitav sisu järgi.

Dokumendivorm

Kodaniku veebikeskkonnas peaksid dokumendivormid jagunema

1) ametlikeks vormideks

2) kodaniku enda looduteks dokumentide või muude andmebaasikirjete lisamise tarvis

Kodaniku enda loodud vormid

Kodaniku jaoks on vajalik töökeskkond, milles ta saaks endale luua mistahes tüüpi infoväljadega online dokumendivorme dokumentide loomiseks, talletamiseks ja edastamiseks. See töökeskkond peaks olema varustatud põhjaliku õpetusega ning nii sisestamisvormi kui ka veebis näidatavat ja trükitavat/allalaetavat tulemust peaks kodanik saama kujundada just nii, nagu ta näeb (ilma et tal oleks vaja õppida selgeks php, sql vms terminoloogiat).

Nende loomise võimalust on vaja seetõttu, et

1) kõik asutused ja firmad ei ole veel loonud kodanikuportaali veebivorme avalduste vms esitamiseks, kodanik võib aga tunda vajadust talletada enda esitatavaid dokumente just sellisel moel ning luua ametliku vormi eeskujul samade infoväljadega oma vormi.

2) kodanik võib olla FIE ning tal võib tekkida vajadus luua endaga asjaajamiseks oma ametlikud vormid

3) kodanikul võib tekkida vajadus luua mõnda infovälja, et sinna saaks sissekirjutuse teha teine kodanik

Eriprofiilid

Kodanik võib tahta enda kohta luua ühe või mitu eriprofiili vastavalt rollile või tegevusalale - näiteks enda kui FIE või enda kui loovisiku profiili.

Selline eriprofiil kasutaks kodaniku enda poolt määratud andmeid CV-st ja dokumendihoidlast ning lisaks juurde veel nende andmetega seotud lisaandmed, mida kodanik on vajalikuks pidanud.

Näide: kodaniku enda loodud vorm + eriprofiil

Antud juhul oletame, et kodaniku tegevusvaldkondade hulgas on muusika, sh helilooming. Ta on Eesti Autorite Ühingu liige. Seega registreerib ta iga enda loodud uue teose EAÜ-s. Mõistagi on tema CV-s eriosa või lisainfo, mis puudutab tema tegevust muusikuna.

Esiteks selekteerib kodanik oma CV-st selle osa, mida ta tahab näidata oma muusika/heliloominguga seotud eriprofiilis.

EAÜ pole veel loonud oma infosüsteemis sellist võimalust, et kasutaja registreerib oma loomingu veebivormi kaudu ning näeks sealt kogu infot, mille ta on sinna varem registreeritud teoste kohta esitanud (hetkel näeb ainult pealkirju). Kodanik aga tahab sellise veebivormi vähemalt enda jaoks luua - et ta näeks hiljem iga teose kohta käivat kogu infot oma veebibrauseris ega peaks mingeid faile oma arvutist taga otsima, avama või alla laadima.

Kui ta on teose registreerimiseks sisestanud ja registreeringu allkirjastanud, siis ta parema meelega edastaks uue registreeringu EAÜ-le automaatselt otse portaalist. Portaal genereeriks ddoc konteineri, mis sisaldaks nii kodaniku allkirja kui ka registreerimise kaarti just sellisel kujul (pdf failina), nagu ta praegu käibel on ning saadaks selle määratud aadressile (saatja aadressiks kodaniku eesti.ee aadress)

Samas tahaks kodanik talletada oma dokumendihoidlasse ka teose noodid, midi-faili, audioversiooni jne . EAÜ aga kogub ainult teoste andmeid, mitte teoseid endid ega nende kirjeldusi või salvestusi. See pole aga põhjus, miks ei võiks see kõik olla lisainfona olemas kodaniku enda teoseregistris ning vaadatav ja otsitav kodaniku eriprofiili kaudu.

Niisiis määrab kodanik ära teose registreerimise kaardi need väljad, mis kuuluvad ja mis ei kuulu näitamisele eriprofiilis, teeb samamoodi lisainfoväljadega ning määrab eriprofiilis ära, kuidas see teoste infot edastab ning teda kui muusikut esitleb. Samuti määrab ta ära seose oma teoste registri ja tema ametliku CV vahel.

Soovi korral võib ta pöörduda teise kodaniku poole, et ta koostaks omapoolse teose kirjelduse eksperdi rollis. Selleks jagab kodanik eksperdile ühe või mitu välja.

Mõistagi informeeritakse ja instrueeritakse kodanikku juhul, kui EAÜ seob ka ennast kodanikuportaaliga ning sinna ilmub teose registreerimise ametlik vorm.

Kodaniku vabavaraline CMS

Kodanik võib tahta enda esitlusveebi näidata (ka) mõnes teises serveris, teistsuguse kujundusega, kui seda võimaldaks eesti.ee või lausa selle teise serveri kaudu oma esitlusveebi ka sisustada. Sel juhul vajaks ta sisuhaldussüsteemi, mis sisaldaks kõiki neid võimalusi, mida pakub talle kodanikuportaal ning kõike vajalikku tema eraldi veebilehel ja kodanikuportaalis oleva teabe sünkroniseerimiseks. Sellise tingimata vabavaralise sisuhaldussüsteemi loomise võiks tellida riik. See võiks olla nii eraldiseisev CMS kui ka mooduli(te) kujul mõne teise CMS-iga ühendamiseks.


Märksõnad: CV, kodanikuportaal, e-riik, autoriõigus, autorikaitse, muusika, vabavara, e-riik, e-kodanik, EAÜ, Eesti Autorite Ühing, notar, vabavara, helilooja, helilooming, looming, intellektuaalne omand, andmevahetus, infosüsteem, CMS, sisuhaldussüsteem, dokumendihoidla, dokumendiregister, eesti.ee, kunst
Kategooria: IT ja infoühiskond

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta Seadused