Laupäev, 18. september 2021
  ID-kaart  |  MobiilID OpenID

» unustasid salasõna?   » registreeru   » reeglid
 
Rss SISUPUU Rss RSS
Avaleht Konsultatsioonid Ideed Seadused
 
Avaleht > Vaata ideed
Majanduslike huvide deklareerimine internetti
Jaanus Nurmoja
Sisestatud: 30. oktoober 2007
Vastatud 4. detsember 2007
Bookmark and Share
Prindi
Saada kutse
  Vaata ideed   Hääletustulemused   Vaata vastuseid   Kommentaarid ()  
Korruptsioonivastane seadus kirjeldab majanduslike huvide deklaratsiooni sisu ja ka seda, millised andmed kuuluvad avalikustamisele, millised mitte (vt. allpool ja https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=12808155 ).

Seega peab deklareerija esitama (enamjaolt) samu andmeid, mis on juba olemas erinevates riiklikes (ja arvatavalt eranditult elektroonilistes) andmekogudes (e-maksuamet, äriregister jne), samuti pankades.

Lisaks sellele peaks riigil olema ülevaade (andmekogu) isikutest, kes on avalikus teenistuses ning kelle majanduslikud huvid kuuluvad deklareerimisele.

Samal ajal toimub majanduslike huvide deklareerimine endiselt nii, nagu oleks meil siiani 1990.-ndad aastad. Kirjeldan lühidalt. 

Korruptsioonivastase seaduse järgne deklaratsioonihoidja jagab kätte deklaratsiooni paberblanketid või laeb deklareerija internetist alla pdf formaadis blanketi, et see paberkujul esitada. 

Isegi kui deklareerija saab seda arvutis täita, peab ta ikkagi deklaratsioonis nõutavad andmed erinevatest kohtadest kokku otsima. 

Isegi juhul, kui tal on eelmise aasta deklaratsioonist koopia alles, peab ta kõik samaks jäänud andmed uuesti ümber kirjutama. 

Deklaratsioonide kogumise ja nende avalikustamisele mõeldud osa avalikustamise eest vastutav ametnik peab kogu deklaratsioonides sisalduva info käsitsi ümber kirjutama - juhul, kui see pole just selles asutuses just tema jaoks kuidagi tarkvaraliselt mugavamaks tehtud. 

Ka siis, kui deklareerijal juhtub olema võimalus täidetud vorm salvestada (trükkida pdf-iks) ja see elektroonselt digiallkirjaga varustatult esitada, ei toimu ikkagi andmete automaatset ülekandmist sellesse keskkonda, kus toimub osade andmete avalikustamine. Ikka peab ametnik veel omakorda käsitööd tegema.

Kui tuludeklaratsiooni esitamisega probleeme reeglina ei ole ja seda on tehniliselt lihtne teha (piisab eeltäidetud vormi andmete ülekontrollimisest ja kinnitamisest), siis pahatihti kipub täiendava ja samu andmeid dubleeriva blanketi täitmine lihtsalt ununema ja see on ilmselt deklaratsiooni esitamise tähtaegadest mittekinnipidamise peapõhjus.

Lahendus oleks majandushuvide deklaratsioonide üleriigilise veebiväljundiga andmekogu loomine. 

Pärast käesoleva idee esimest sisestamist TOM-i selgus lisatud kommentaarist ja kommenteerija viidetest, et sama probleemi kajastati ka juba 2004 aastal välja töötatud korruptsioonivastases strateegias "Aus Riik" (http://www.korruptsioon.ee/31030)
Samas esitas Justiitsministeerium ka eelnõu Korruptsioonivastase seaduse muutmiseks, kus oli põhjalikult muudetud deklaratsiooni vorm ning ka kõik see, mis puudutab deklaratsioonide esitamist, kontrollimist ning avalikustamist. Teada on, et eelnõu esitati valitsuse kabinetinõupidamisele ning päevakorras oli see 28.09.2006, ent eelnõu suhtes otsustatust ja selle edasisest saatusest info puudub või ei osanud siinkirjutaja seda otsida. Järgmise teemaga seonduva info kohaselt 23. augustist 2007 olevat strateegia "Aus Riik" 2004-2007 ellu viidud  ning algab uue ettevalmistamine. 

Eeldan, et kui ka eelnimetatud perioodil jäi MHD-de e-keskkonda viimise ja nende üleriigilise andmekogu loomise kava ellu viimata, jätkatakse sellesuunalist tööd edaspidi. 

Seetõttu pakun omalt poolt välja mõned soovitavad funktsionaalsused, millest seotus tuludeklaratsiooniga oli tegelikult ette nähtud ka KVS muutmise eelnõus ja kajastatud sellele lisatud vormiettepanekus, mille lisasin koopiana ka antud idee juurde.

Ettepanek ongi keskenduda esitatud idee arutamisel just funktsionaalsusele, mis puudutab näiteks andmevahetust teiste andmekogudega ning hõlpsat integreerimist veebilehtedega. Teisisõnu kõigele sellele, mille eesmärk on teha ühtviisi mugavaks nii deklareerija, praeguse deklaratsioonide hoidja, andmeid vaatava tavakasutaja kui ka asutuse veebimeistri elu. 

----------------------------------------------------
ETTEPANEKUD

Seotus tuludeklaratsiooniga

1. alternatiiv. 
Võimalus esitada majanduslike huvide deklaratsioon üheaegselt ja ühes vormis tuludeklaratsiooniga. Sama vorm edastaks andmed kahes suunas - tuludekraratsioon MTA-le ja majandushuvide deklaratsioon üleriigilisele andmekogule, andmekogu vahendusel ka deklaratsiooni hoidjale (kohaliku omavalitsuse volikogu jt, seda muidugi juhul, kui hoidja roll peaks senisel kujul säilima).

2. alternatiiv. 
Võimalus esitada MHD tuludeklaratsiooniga sama keskkonna kaudu, ent eraldi vormis ning vajadusel tuludeklaratsioonist hiljem; samas on vorm ikkagi eeltäidetud tuludeklaratsioonist ja teistest andmekogudest imporditud andmetega.

Mõlemal juhul peaks kaasnema 
- võimalus parandada MHD kaudu teistes andmekogudes olevaid andmeid, kui need mingil põhjusel ei vasta enam tegelikkusele ning andmete õigsus sõltub deklareerija antud teabest
- deklaratsiooni vormis on selgelt näidatud, millised andmed ei kuulu avalikustamisele
- teistest andmekogudest mitteülekantavate andmetega väljad on täidetud eelmisel aastal deklareeritud andmetega, mida deklareerija saab nende muutumisel muuta.

Avalikustamine.

1) Kõik Eestis avalikustamisele kuuluvad deklaratsiooniandmed on erinevate päringumeetoditega ja ilma vaataja autentimisvajaduseta leitavad üleriigilise andmekogu veebiväljundi vahendusel, näiteks www.eesti.ee või www.riik.ee keskkonnas. 

2) iga asutuse või omavalitsusega seotud andmed on eraldi ja lihtsalt seotavad nende veebilehtedega,

kas 

   a) vastava päringulingi abil, millega avatakse üleriigilise andmekogu veebileht just selle asutuse, omavalitsuse vms. ametiisikute avalikustamisele kuuluvate deklaratsiooniandmetega

ja/või

   b) veebilehele loodud päringuvormi abil, mis on kopeeritud üleriigiliselt lehelt ning mis teostab ka sealt päringuid, avades ka päringu tulemused üleriigilises lehes

ja/või sellisel teel, et 

   c) üleriigilises andmekogus on iga senise deklaratsioonihoidja jaoks loodud kood/skript (üks või mitu alternatiivset), mis võimaldaks näiteks omavalitsuse ametiisikute deklaratsioonide andmed, mis asuvad füüsiliselt üleriigilises kogus, avalikustada selle omavalitsuse veebilehe enda keskkonnas ning teostada seal erinevaid päringuid.

ja/või 

  d) üleriigiline süsteem genereerib igale soovijale veebilehele paigutamiseks sobiva skripti vastavalt tema soovitud päringule.

Seoselinkide ettepanek

Kui deklareerija andmete hulgas on teistes riiklikes andmekogudes (või ka nt. omavalitsuse omas) olevaid andmeid, siis võiks süsteem luua nendeni seoselingi, kusjuures kui andmekogu andmed on avalikud, siis oleks ka seoselink nendeni avalik ja tavakasutajale kasutatav. 

Näiteks maatüki katastritunnusele või kinnistu numbrile tekiks automaatselt link Maa-ameti maainfosüsteemi, millele klikates avaneb kaardirakendus koos katastriandmetega - ning kuna need andmed on niikuinii avalikud, siis on ka link avalikult nähtav ja katastriandmed avanevad tavakasutajale. 

Link abieluvararegistri kartoteegi andmetele (mis oli eelnõule lisatud uue vormi ettepanekus) aga tõenäoliselt ei muutuks avalikuks või vähemalt ei saaks tavakasutaja selle kaudu andmeid vaadata, kuna idee esitaja andmetel ei ole need mõeldud avalikustamiseks. 

Täiendav ettepanek palgaandmete osas

Kuna Korruptsioonivastane seadus käsitleb eraldi ka palgaandmete (vähemalt eelmise aasta omade) avalikustamist ja eelmise aasta palgaandmed on ühtlasi osa MHD-st, siis peaks üleriigiline andmekogu võimaldama ka eraldi palgaandmete päringut samal viisil, nagu MHD andmete puhul. Veel parem, kui sinna kogutaks antud aastal aktuaalseid palgaandmeid, mida vähemalt mõned omavalitsused (nt. Tallinn) on samuti avalikustanud. 

Failina trükkimise võimalused

Lisaks tavalisele väljatrüki võimalusele peaksid MHD-de päringu tulemused nii üksiku ametiisiku kui ka ametiisiikute grupi osas peaksid olema soovi korral spetsiaalse lingi kaudu allalaetavad ka pdf, xls ja muus võimalikus vormingus failina, mille infosüsteem genereerib kas kohe sisestamise hetkel või sel hetkel, kui andmete vaataja vastava lingi kaudu selleks käsu annab. 

----------------------------------------------------
LISAD
----------------------------------------------------

Lisa 1. 
VIIDATUD VÄLJAVÕTTED PRAEGU KEHTIVAST KORRUPTSIOONIVASTASEST SEADUSEST

§ 9. Deklaratsiooni sisu 

(1) Deklaratsioon peab sisaldama järgmisi andmeid deklareerijale kuuluva(te):
1) kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad) kohta (otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number);
2) riiklikku registrisse kantud sõiduki kohta (sõiduki liik, mark ja väljalaske aasta);
3) aktsiate ja muude väärtpaberite (investeerimisfondi osatäht, obligatsioon, vahetusvõlakiri, erastamisväärtpaber, ostu- või müügiõigust või -kohustust tõendav väärtpaber (optsioon) jms) ning osade ja osakute omamise kohta (emitent, liik, kogus, ühe ühiku nimiväärtus, aktsiate, osade ja vahetusvõlakirjade puhul ka iga artikli koguväärtus);
4) võlgade ja käenduslepingute kohta (võlausaldaja ja võlasumma) pankadele ja teistele isikutele, kui võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni aastas, kui vastaval ametikohal ametipalka ei maksta;
5) muude varaliste kohustuste kohta, kui võla või võimaliku võlanõude (liising, käendusleping, pant, hüpoteek, reaalkoormatis jms) suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni aastas, kui vastaval ametikohal ametipalka ei maksta;
6) andmed muude tulude kohta (palk ja lisatasud, kui ametiisikul puudub ametipalk, sealhulgas nõukogudest saadavad hüvitised, intressid, pensionid, muud tasud ja tuluallikad);
7) pangaarvete kohta (pank, arve liik ja nende arv);
8) maksustatava tulu kohta (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni alusel);
9) dividenditulu kohta (täidetakse füüsilise isiku eelmise aasta Maksu- ja Tolliameti tuludeklaratsiooni alusel). 

§ 15. Deklaratsiooni andmete avalikustamine 

(1) Igaühel on õigus oma deklaratsiooni andmeid avalikustada. 

(2) Riigikogu liikme, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse liikme, Eesti Panga Nõukogu esimehe ja liikme, Eesti Panga presidendi, kaitseväe juhataja ja ülemjuhataja, riigikontrolöri, õiguskantsleri, suursaadiku, riigi peaprokuröri, Riigikohtu esimehe ja liikme, riigisekretäri, ringkonnakohtu esimehe ja liikme, haldus-, linna- ja maakohtu esimehe ja kohtuniku, ministeeriumi kantsleri, abiministri, maavanema ning linna- või vallavolikogu esimehe ja linna- või vallavalitsuse juhi deklaratsiooni andmed avaldatakse Riigi Teataja Lisas. 

(3) Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu liikme ja linna- või vallavalitsuse liikme deklaratsioonid avalikustatakse linna- või vallavolikogu määratud väljaandes. Muude omavalitsusametnike deklaratsioonide avalikustamise otsustab ja avalikustamise korra määrab kohaliku omavalitsuse volikogu. 

(4) Deklaratsiooni andmed esitab avalikustamiseks asutus või ametiisik, kellele deklaratsioon on esitatud, või deklaratsioonihoidjaks määratud komisjon. 

(5) Avalikustamisele kuuluv deklaratsioon avaldatakse ilma isikukoodi, aadressi ja lähisugulaste ja -hõimlaste andmeteta ning käesoleva seaduse § 9 lõike 1 punktides 6, 8 ja 9 nimetatud tulu suurust näitamata. 

(6) Avalikustamisele mittekuuluvas deklaratsioonis sisalduvat teavet ei avaldata.

----------------------------------------------------
Lisa 2.

2006. AASTAL E-ÕIGUSES MENETLETUD  KORRUPTSIOONIVASTASE SEADUSE MUUTMISE SEADUSE EELNÕULE LISATUD VÕIMALIK UUS DEKLARATSIOONI VORM

Eelnõu lisa 1
Korruptsioonivastase seaduse
lisa 1.
AMETIISIKU
MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOON
nr . . . . . 
Ametiisiku
majanduslike huvide deklaratsioon

I Üldandmed

1.Eesnimi
2.Perekonnanimi
3.Isikukood
4.Elukoha aadress (koht, kus isik deklaratsiooni esitamise ajal alaliselt või peamiselt elab)
5.Ametikoht 
6.Tööandja
7.Eelmise kuu neljakordne ametipalk (kui on)
8.Kontode asukoht ja nende arv (krediidiasutus, kus konto asub, sh ka välisriigi krediidiasutus)

II Tulud

Aastatulu tuluallikate lõikes 

Täidetakse residendist füüsilise isiku tuludeklaratsiooni alusel (tuludeklaratsioonis nõutavate andmete muutumisega muutub ka majanduslike huvide deklaratsiooni aastatulu andmeväljad)

Aastatulu (kokku)

1. Eestis saadud tulu

1.1. Tulu, millelt on tulumaks kinni peetud

1.1.1. Palk ja muud tasud, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel saadud töö- või teenustasu, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu. Ajutise töövõimetuse hüvitis, stipendium, toetused, preemiad, loteriivõidud, vanemahüvitis, töötuskindlustuse hüvitis, rendi- või üüritulu, litsentsitasud, intressid, elatis, pensionid, väljamaksed vabatahtlikust pensionifondist, väljamaksed täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel (välja arvatud pärast 2002. aasta 1. maid sõlmitud täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel väljamakstud surmajuhtumi kindlustuse hüvitis), tööõnnetuse või kutsehaiguse hüvitis, muu tulu

1.1.2. Väljamaksed täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu alusel või vabatahtlikust pensionifondist 

1.1.3. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud tulu

1.2. Kasu vara võõrandamisest

1.2.1. Kasu või kahju väärtpaberite võõrandamisest

1.2.2. Kasu kasvava metsa raieõiguse võõrandamisest

1.2.3. Kasu muu vara võõrandamisest

1.2.4. Aktsiaseltsi aktsiakapitali, osaühingu või ühistu osakapitali, samuti täis- või usaldusühingu sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel või juriidilise isiku likvideerimisel saadud tulu

1.3. Muu tulu

1.3.1. Muu maksustatav tulu, millelt ei ole tulumaksu kinni peetud (välja arvatud tuludeklaratsiooni vormil E deklareeritud ettevõtlustulu ja vormi A tabelis 6 näidatud kasu vara võõrandamisest). Täiendava kogumispensioni tagamise eesmärgil moodustatud eraldise negatiivne muutus

1.3.2. Osaniku või liikme tulu juriidilise isiku staatust mitteomavas Eesti isikute ühenduses või varakogumis 

2. Välismaalt saadud tulu

2.1. Palk ja muud tasud, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel saadud töö- või teenustasu, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu. Rendi- või üüritulu, litsentsitasu, kunstnikule või sportlasele makstud tasu, intressid, pensionid, stipendiumid, erisoodustused, kultuuri-, spordi- ja teadusalased preemiad, toetused ja abirahad, loteriivõidud, töövõimetuse hüvitised, muu tulu 

2.2. Kasu või kahju väärtpaberite võõrandamisest 

2.3. Kasu muu vara võõrandamisest 

2.4. Äriühingu omakapitali või sissemaksete vähendamisel, aktsiate, osade või osamakse tagasiostmisel, juriidilise isiku likvideerimisel saadud tulu

2.5. Investeerimisriskiga elukindlustuslepingu alusel saadud tulu

2.6. Saadud kindlustuspensionid ning pensionifondist saadud väljamaksed

2.7. Osaniku või liikme tulu juriidilise isiku staatust mitteomavas välismaa isikute ühenduses või varakogumis

2.8. Palk ja muud tasud, juhtimis- või kontrollorgani liikme tasu, töövõtu-, käsundus- või muu võlaõigusliku lepingu alusel makstud töö- või teenustasu ning dividendid, mida Eestis tulumaksuga ei maksustata

3. Ettevõtlusest saadud tulu
3.1. Ettevõtlustulu		
3.1.1. Kaupade müümine ja vahendamine
3.1.2. Kutsetegevus või teenuse osutamine
3.1.3. Loominguline või teaduslik tegevus
3.1.4. Rendi- või üüritulu
3.1.5. Litsentsitasu
3.1.6. Tulu või kasu ettevõtluses kasutatud vara võõrandamisest
3.1.7. Isiklikku tarbimisse võetud vara turuhind
3.1.8. Toetused ja stipendiumid, mida on saadud seoses ettevõtlusega
3.1.9. Saadud kindlustushüvitis, kui kindlustusmaksed ja kindlustatud vara soetamismaksumus on maha arvatud ettevõtlustulust
3.1.10. Välismaal ettevõtlusest saadud tulu 
3.1.11. Finantstulud
3.1.12. Muud tulud

4. Dividendid

III Vara 
(Kaasomandis oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles ja ühisomandi tekkimise puhul selle tekkimise õigusliku aluse)

A. Ametiisikule kuuluv vara:

1.Kinnisasi, mis on ametiisiku omandis (kinnisomand) või ametiisiku kasuks on seatud kinnisasjale piiratud asjaõigused (omand või piiratud asjaõigus; kinnistu otstarve, asukoht, kinnistuspiirkond ja kinnistu number);
2.Riiklikusse registrisse kantud sõiduk, kui selle väärtus ületab ametiisiku eelmise kuu palga neljakordselt (liik, mark, esmase registreerimise aasta);
3.Väärtpaberid (aktsia, investeerimisfondi osak, pensionifondi osak, obligatsioon, vahetusvõlakiri, erastamisväärtpaber, ostu- või müügiõigust või -kohustust tõendav väärtpaber (optsioon) jms) (emitent, liik, kogus);
4.Osalus äriühingus (äriühing, osaluse määr).

B. Vara, mis on ametiisiku valduses vähemalt nelja kuu jooksul kalendriaastas, kui see ei kuulu temale:
1.Kinnisasi (omanik, asukoht);
2.Riiklikusse registrisse kantud sõidukid, kui nende väärtus ületab ametiisiku eelmise kuu palga neljakordselt (omanik, liik, mark, esmase registreerimise aasta).

C. Välismaal asuv vara:

1. Välismaal asuv vara, mis kuulub ametiisikule:

1.1. Maatükk (asukoht);
1.2. Ehitis (asukoht);
1.3. Sõiduk, kui selle väärtus ületab ametiisiku viimase nelja kuu palga (liik, mark, esmase registreerimise aasta);

2. Välismaal asuv vara, mis on ametiisiku valduses vähemalt nelja kuu jooksul kalendriaastas, kui see ei kuulu temale:
2.1. Maatükk (asukoht);
2.2. Ehitis (asukoht);
2.3. Sõiduk (omanik, liik, mark, esmase registreerimise aasta);

3. Osalus välismaal asuvas äriühingus (äriühing, osaluse määr).

IV Varalised kohustused

Varalised kohustused teiste isikute ees, kui kohustuse väärtus ületab ametiisiku viimase nelja kuu palga (kohustuse alus, võlausaldaja nimi ning võla suurus deklareerimise ajal)

V Varalised nõuded

Nõuded füüsiliste ning juriidiliste isikute vastu, välja arvatud krediidiasutused, kui nõude väärtus ületab ametiisiku viimase nelja kuu palga (nõude alus, võlgniku nimi ja nõude suurus deklareerimise hetkel)

VI Varalised kingitused ja annetused (deklareerimisele ei kuulu seaduse § 10 lõikes 8 nimetatud lähedastele isikutele tehtud või nende käest saadud kingitused või annetused)

A Kingitused ja annetused füüsilistele ning juriidilistele isikutele, kui kingituse või annetuse väärtus ületab ametiisiku viimase nelja kuu palga (annetuse või kingituse väärtus ja kingituse või annetuse vastuvõtja nimi); 

B Füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt saadud kingitused ja annetused, kui kingituse või annetuse väärtus ületab ametiisiku viimase nelja kuu palga (annetuse või kingituse väärtus ja kinkija või annetaja nimi).

VII Abieluvaraleping

Elektrooniline viide (link) abieluvararegistri kartoteegi andmetele. 

VIII. Andmed abikaasa, vanemate ja laste (ka alaealised) kohta

Ees- ja perekonnanimi
Seos ametiisikuga 
Isikukood (sünniaeg)
Tööandja 
Elukoht ja aadress

Märksõnad:
Kategooria: TOM Ideed

Alusta siit!

Registreeru Osale.ee kasutajaks
ning alusta oma riigi aitamist juba
täna!

» Registreeru siin
» Kasutajale
 

Avalehele Osalusveebi haldab Riigikantselei
info@osale.ee

Osalusveeb Konsultatsioonid Ideed beta Seadused